BASILICA MINOR

Pápai címer kisbazilika

Rómában négy Basilica Major (Nagybazilika) van: Szent Péter bazilika, Szent Pál bazilika, Lateráni bazilika, Sancta Maria Maggiore (Mária Nagyasszony) bazilika.
Basilica minor (Kisbazilika) a világegyházban több is van. Ezt a címet, méltóságot és kiváltságot a Szentszék külön pápai levéllel adományozza olyan templomoknak, amelyek történelmi, búcsújáróhelyi, vagy egyéb különleges jellegüknél fogva kiváltságra váltak méltóvá. Így nyerte el ezt a kitüntető címet a csíksomlyói kegytemplom is. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária-tisztelettel, 1948 január 23-án, XII. Piusz pápa Basilica Minorrá, (Kisbazilikává) nyilvánította.
Részletek a pápai körlevélből:
Miután tárgyaltunk Clemens Micarával, a Római Szentegyház bíborosával, biztos tudás és érett megfontolás után, apostoli hatalmunk teljességéből, jelen levelünk értelmében, a Boldogságos Szűz Máriának Csíksomlyón szentelt egyházat a Basilica Minor méltóságra emeljük örökre, és minden, e méltósághoz tartozó liturgikus kiváltságot megadunk neki.

A DOLGOK ÖRÖK EMLÉKEZETÉRE.

A Boldogságos Szűz Mária a Szentlélektől eltelve előre megmondta, hogy minden nemzet őt fogja tisztelni az egész földkerekségen. Valóban, a vallásos tisztelet és a művészetek által neki szentelt templomokban úgy tisztelik és dicséretekkel halmozzák el Őt, mint senki mást a világon. Ezekhez a templomokhoz kell számítani e nevének szentelt egyházat is, amelyet a nép nyelvén Csíksomlyónak hívnak és Erdély határán helyezkedik el. Ezt megfontolva, e vidék ferences Provinciálisának alázatos kérését elfogadva, amelyet a tiszteletreméltó gyulafehérvári Püspök és az említett ferences rend Procurátor Generálisa is ajánlásával erősített meg, a keresztény nép és az előkelőségek nevében juttatott el hozzánk, hogy a Csíksomlyón álló egyházat a Basilica Minor kitüntetéssel és címmel ajándékozzuk meg;

Kelt Rómában, Szent Péternél, 1948 január 23-án, pápaságunk kilencedik évében.

Őszentsége különleges megbízásából Giovanni Battista MONTINI helyettes államtitkár. 

error: Content is protected !!